QUICK SEARCH
Zoekterm(en)

Zoeken
Stimuleringsfonds voor de Pers - Advies Persbeleid
Stimuleringsfonds voor de Pers - Advies Persbeleid
Reviews | Review toevoegen

Advies Persbeleid Advies van het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers over het persbeleid van de overheid (Den Haag, 28 augustus 2008) (Rapporten Stimuleringsfonds Voor De Pers – R 10) ...

Artikelnummer

79700-03 

€ 20,00
Prijs per stuk

 

Aantal: 
Bestellen

Advies Persbeleid
Advies van het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers over het persbeleid van de overheid (Den Haag, 28 augustus 2008)
(Rapporten Stimuleringsfonds Voor De Pers – R 10)
Stimuleringsfonds Voor De Pers
 
AMB Diemen 2008
(ISBN 97890 79700 03 5, 186 pp., paperback., € 20,-)


 
In dit advies geeft het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn standpunt over het persbeleid van de overheid.
Daarmee sluit het bestuur aan bij zijn rapport ‘De krant doorgeklikt’, met daarin de visie op de toekomst van de krant en het overheidsbeleid op dit gebied.
Bij het advies heeft het Stimuleringsfonds de standpunten van relevante organisaties uit alle geledingen van de bedrijfstak meegewogen. Hun reacties zijn in een Bijlage integraal bijgevoegd.
Tevens bijgevoegd zijn het TNO-rapport met de Evaluatie van de stimuleringsregeling voor bladen voor etnische en cultureleminderheden en voor journalistieke informatieproducten en de studie van Frank Huysmans van het Sociaal & Cultureel Planbureau over het gebruik van bronnen bij de informatie over lokale en regionale gebeurtenissen.

 
Inhoudsopgave
Samenvatting
 
1: Inleiding
2: Klimaatveranderingen in persland
3: Innovatie in de pers
4: Markt en overheid
5: Zelfregulering
6: Beleidsinstrumenten
7: Financiële implicaties

Bijlage 1
  Brieven met reacties van organisaties uit de persbedrijfstak
Bijlage 2
  TNO-rapport: Evaluatie stimuleringsregeling bladen voor etnische en culturele minderheden en journalistieke informatieproducten
Bijlage 3
  Frank Huysmans (Sociaal & Cultureel Planbureau): Informatie over lokale en regionale gebeurtenissen: gebruik van bronnen


 
SAMENVATTING
Advies persbeleid
In dit advies geeft het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Pers op verzoek van het departement van OCW zijn standpunt over diverse onderwerpen betreffende het persbeleid van de overheid. Daarmee sluiten wij aan bij het rapport ‘De Krant Doorgeklikt’ van oktober vorig jaar, waarin wij reeds onze visie gaven op de toekomst van de krant en het overheidsbeleid op dit gebied. Bij het voorbereiden van het onderhavige advies hebben wij ook de standpunten meegewogen die relevante organisaties uit alle geledingen van de bedrijfstak op ons verzoek over de verschillende onderwerpen aan ons kenbaar maakten.
 
Klimaatveranderingen in persland
Dalende abonneeaantallen, verminderde advertentie-inkomsten, veranderend leesgedrag bij jongeren, opkomst en groei van gratis kranten en audiovisuele media, groeiende invloed van internet zijn ontwikkelingen die de pers al geruime tijd sterk bezighouden. Deze trends kunnen zelfs het voortbestaan van de ‘waakhonden van de democratie’ onder hen in gevaar brengen. Dat heeft er onder meer toe geleid dat slechts een kleine minderheid van de Nederlanders nog kiezen kan uit verschillende regionale kranten. Ook het aantal betaalde lokale kranten loopt sterk terug, evenals hun oplagen. Het is denkbaar dat andere media hun plaatsen innemen. Maar helaas kunnen andere media niet altijd daarin (voldoende) voorzien door hun andere functies, verschijningsvormen en -frequenties en financiële problemen. Persconcentratie kan er dan mede toe leiden dat er in bepaalde gebieden van ons land steeds minder media komen die de lokale/regionale informatievoorziening over politieke aangelegenheden bedienen. Daardoor ontstaan er dan gaten in die informatievoorziening. De kans daarop achten wij zeer reëel en daarin schuilt onzes inziens ook het grootste probleem voor de informatievoorziening in ons land. Wanneer die informatievoorziening niet goed werkt komt ook het functioneren van staatsburgers ter discussie. Want hoe kunnen burgers die over lokale/regionale zaken onvoldoende informatie kunnen krijgen bijvoorbeeld hun actieve en passieve kiesrecht nog op weloverwogen wijze uitoefenen bij verkiezingen voor Gemeenteraad, Provinciale Staten, Tweede Kamer, Europees Parlement en in de toekomst naar verwachting ook voor burgemeesters? Bovendien kan een kenniseconomie het niet zonder kennis stellen. Aan die kennis wordt elke dag bijgedragen door, onder meer, de gedrukte media die de leden van een samenleving op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen in staat en maatschappij. Het blijft van groot belang meer gegevens over de ontwikkelingen op dit gebied beschikbaar te krijgen. Daarvoor is onverminderd nader onderzoek nodig.
 
Innovatie in de pers
Intussen zoeken gedrukte media langs verschillende wegen naar antwoorden op ontwikkelingen in hun exploitatie en op veranderingen in het gedrag van hun (potentiële) lezers. Zij staan daarbij voor het dilemma hun gedrukte product overeind te houden en additionele inkomsten uit elektronische (neven)activiteiten te genereren of de uitgeverij om te vormen tot een nieuws-en informatieonderneming met een multi/crossmediaal karakter. Het grote belang van innovatie voor de bedrijfstak wordt door verschillende actoren in deze bedrijfstak onderkend. Dat blijkt ook reeds uit verschillende initiatieven die vanuit de bedrijfstak zijn en worden ondernomen en die vanuit het Stimuleringsfonds voor de Pers (mede) zijn ondersteund. Tegelijk geven echter sommige van die projecten al aan dat het berijden van een dubbel spoor – dat van het gedrukte product en dat van internet – bij veel uitgevers en journalisten de financiële kracht te boven gaat. Vanuit het publieke belang van een vrije en pluriforme maatschappelijke informatievoorziening is het dan de taak van de overheid, voorwaarden te scheppen om het publieke karakter van die voorziening veilig te stellen. Net zoals in andere sectoren van de samenleving waar publieke belangen mee gemoeid zijn ook gebeurt. Innovatie in de pers kan dan worden gestimuleerd door een beleid dat zou kunnen werken als een schoenlepel voor het aantrekken van (meer) digitaal schoeisel opdat de pers op eigen kracht kan voortgaan met het vervullen van de publieke rol in de informatievoorziening.
 
Overheidsbeleid
Uiteraard is het in eerste instantie een opdracht voor de markt om haar zaken naar behoren te regelen. Maar de deelnemers aan die markt zijn er ook en vooral op gericht hun eigen belangen te dienen.
Bovendien vertoont de markt vaak beperkingen en ongelijkheden in toetredingsmogelijkheden. Onmiskenbaar hebben media vanwege hun maatschappelijke taken ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit impliceert een eigen verantwoordelijkheid voor eigen normen en waarden en ook dat er een mechanisme van zelfregulering tot stand komt en wordt onderhouden. Wanneer de samenleving hier zelf aan kan werken, kan de overheidstaak zich beperken, maar wanneer de samenleving daar niet in slaagt, heeft de overheid duidelijk een zorgfunctie. Die functie houdt een voorwaardenscheppend beleid in, met name door er voor te zorgen dat er voldoende expressiemiddelen in de samenleving aanwezig zijn (‘zendersrecht’), maar ook dat voor het publiek pluriforme informatie beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar (‘ontvangersrecht’) is en blijft.
 
Zelfregulering
Waar de bedrijfstak zelf serieus aan zelfregulering werkt, moet het ook aan de bedrijfstak zelf worden overgelaten hoe die zelfregulering wordt ingevuld. Een terughoudende opstelling van de overheid behoeft overigens niet uit te sluiten dat de overheid waar nodig en mogelijk vanuit haar zorgplicht zelfregulering in de mediasector tijdelijk kan ondersteunen, om dat middel van de grond te helpen tillen en het ook op eigen krachten zo goed mogelijk verder te laten functioneren. De mediasector heeft daartoe met de overheid een samenhangend ‘drieluik’ voor versterking van zelfregulering van de media afgesproken. Dat drieluik omvat de volgende maatregelen:
1. versterking van de Raad voor de Journalistiek
2. oprichting van een Nieuwsmonitor
3. meer publiciteit en debat over journalistieke werkwijzen via een Mediadebatbureau.
Vanuit onze taak bij het tijdelijk ondersteunen van maatregelen in dat verband is ons door het departement van OCW gevraagd om ook een oordeel te geven over het functioneren van het drieluik. Wij komen tot de volgende conclusies en aanbevelingen:
Ad 1: Raad voor de Journalistiek
Vanuit de opstelling dat het aan de bedrijfstak zelf moet worden overgelaten hoe zelfregulering wordt ingevuld hebben wij geen oordeel over de keuzen die betrokkenen daarbij maken. Verder wachten wij op de rapportages en de discussies en conclusies daarover van de bedrijfstak betreffende het internationaal vergelijkend onderzoek van de Raad voor de Journalistiek en de beide onderzoeken van de Stichting Media Ombudsman Nederland naar het functioneren van media-ombudslieden bij nieuwsmedia in binnen- en buitenland en naar journalistieke gedragscodes. Voor deze fase zien wij onverminderd als enige taak van een overheidsorgaan als het Stimuleringsfonds voor de Pers het ondersteunen van onderzoeken op dit gebied en het bevorderen van discussies hierover in de bedrijfstak.
Ad 2: Nieuwsmonitor
Voor het functioneren van de bedrijfstak is het van groot belang dat langs deze weg empirische gegevens beschikbaar komen die binnen journalistiek en samenleving gebruikt kunnen worden voor reflectie en discussie over de kwaliteit van het journalistieke werk. Om de Nieuwsmonitor meer kans te geven haar functioneren verder te ontwikkelen en meer regelmaat in het monitoren te brengen, verdient medefinanciering door de overheid via het Stimuleringsfonds voor de Pers voortzetting gedurende een periode van twee jaar, mits ook de organisaties NDP en NVJ hun eerdere financieringsvorm voortzetten en ook de Publieke Omroep substantieel gaat bijdragen. Verder wordt in het takenpakket van de Nieuwsmonitor ruimte gemaakt voor het werven van externe opdrachtgevers en voor het maken van een financieringsplan gericht op eigenstandige voortzetting na die twee jaar.
Ad 3: Mediadebat
Het is van groot belang dat de bedrijfstak zelf meer debatten organiseert ter bespreking van de problemen die deze sector aangaan en ook om het eigen functioneren te evalueren. Wij blijven het onverminderd ook tot onze taak rekenen om waar nodig debatten te stimuleren of (mede) te organiseren om de discussie binnen de bedrijfstak te bevorderen.
 
Beleidsinstrumenten
Tevens bevelen wij de volgende beleidsinstrumenten aan, deels als aanvulling op de huidige instrumenten:
– meer ruimte voor steun aan persorganen van concerns;
– invoering van de mogelijkheid van steun aan nieuwe persorganen binnen werkingssfeer Stimuleringsfonds voor de Pers;
– invoering van de mogelijkheid van steun aan gratis persorganen binnen werkingssfeer Stimuleringsfonds voor de Pers;
– voorlopig continueren van tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen, maar inclusief stimulansen voor crossmediale productie, samenwerking en deskundigheidsbevordering;
– voorlopig continueren van tijdelijke subsidieregeling voor internetinformatieproducten, in ieder geval tot een aanzienlijk aantal projecten is afgerond op basis waarvan meer inzicht kan ontstaan over het type innovaties dat succesvol is in termen van bereik en kwaliteit;
– meer systematische verspreiding van de kennis en ervaringen die worden opgedaan in de verschillende projecten van internet-informatieproducten, zowel met betrekking tot de inhoud en de techniek als met betrekking tot marketing en businessmodellen;
– publicatie van en discussie over essays die wij willen laten produceren over de vraag naar mogelijkheden voor een goede basisvoorziening op het gebied van lokale bestuurlijke en politieke informatie binnen een politiek-bestuurlijke eenheid;
– nader overleg over ontwikkelingen en knelpunten in de nieuwsbladsector en in de sector van zelfstandige tijdschriftuitgevers;
– instelling van een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van journalisten, uitgevers, de verzekeringsbranche en de overheid, ter bestudering van wenselijke en mogelijke faciliteiten voor ‘unembedded journalisten’.
 
Financiële implicaties
De huidige financiële middelen van het Stimuleringsfonds voor de Pers zijn volstrekt ontoereikend om in de komende jaren onze wettelijke taken te blijven vervullen. Voor het uitvoeren van onze huidige algemene wettelijke taken verwachten wij een bedrag van € 2,3 miljoen per jaar nodig te zullen hebben, dus voor de komende vier jaren € 9,2 miljoen. Voor de broodnodige innovatie van de pers becijferen wij een medefinancieringsbehoefte ten behoeve van innovatieprojecten van persorganen, experimenten in de uitgeverij en journalistiek en overig innovatieonderzoek in orde van grootte van € 7,3 miljoen voor de komende vier jaren. In totaal voor die periode dus € 16,5 miljoen.

Review toevoegen

Deze review wordt niet direct geplaatst omdat deze eerst moet worden goedgekeurd door een beheerder. Wanneer deze review goedgekeurd is zal hij verschijnen op deze pagina.

Geen reviews gevonden.

Meer reviews
ISBN
: 9789079700035
Auteur
: Stimuleringsfonds voor de Pers
Kaft
: Paperback
Uitgever
: AMB
 
 
 
Uitgeverij AMB  
Karwijzaaderf 15
1112 JN Diemen
postadres
Postbus 7
1110 AA Diemen


info.amb@xs4all.nl

AMB Publishers 
Karwijzaaderf 15
1112 JN Diemen

postal address
 PO Box 7
  1110 AA Diemen
  The Netherlands

 info.amb@xs4all.nl


 
 
 
 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.